САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК НИШ (ВТШ НИШ)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ – 2021

Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш (ВТШ Ниш) редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.


ЗАХТЕВ  / ОДЛУКА

УВОД

 Стандард 4: Квалитет студијског програма

Стандард 5: Квалитет наставног процеса

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника

 Стандард 8: Квалитет студената

 Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

 Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

 Стандард 11: Квалитет простора и опреме

 Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета

 Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета