Научна област: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ОВАЈ ПРОГРАМ ЈЕ АКРЕДИТОВАН 29. ОКТОБРА 2020. године!


ИНФОРМАТОР ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ


Програм на мастер студијама је организован тако да се наставља након основних студија. После стицања дипломе струковног инжењера у трајању од 3 године и са остварених 180 ЕСПБ бодова, студенти могу да наставе студирање и на мастер програмима у трајању од 2 године. На тај начин стичу звање струковног мастер инжењера, диплому 2. степена високог образовања, са остварених 120 ЕСПБ бодова, што је са основним студијама укупно 300 ЕСПБ бодова.

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Сврха студијског програма Информационе технологије и системи је образовање студената за професију Струковног мастер инжењера електротехнике и рачунарства из области информационих технологија у складу са потребама привреде, као и у складу са основним задацима и циљевима високошколске установе. Циљеви и задаци високошколске установе су у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке, а огледају се у остваривању високог образовања у оквиру акредитованих студијских програма.

На студијском програму Информационе технологије и системи студенти стичу компетенције из следећих области:

 • клијентске и серверске технологије,
 • програмирање мобилних уређаја,
 • програмирање база података,
 • безбедност апликација,
 • интелигентни системи,
 • креирање и заштита мултимедијалних саджаја,
 • тестирање квалитета софтвера и
 • анализа података.

Студенти ће бити оспособљени да обављају професије и занимања у области информационих технологија и система као што су:

 • програмер клијент-севрвер апликација,
 • програмер мобилних уређаја,
 • пројектант софтвера и база података,
 • тестер софтвера и администратор рачунарских система.

Осим што нуди исти садржај програма као и остале водеће светске струковне школе, студијски програм Информационе технологије и системи  нуди и:

 • задовољавање повећаних захтева привреде у погледу оспособљавања кадрова за стицање нових вештина, знања и способности из ове области,
 • савремено повезивање образовања из области информационих технологија и тржишта рада и стварање флексибилнијих веза,
 • даље усавршавање наставних планова и програма, што подразумева осавремењавање курикулума, увођење нових предмета, другачије дефинисање професионалне праксе, обезбеђивање услова за стицање система сертификата и система диплома и квалификација усклађених са европским стандардима,
 • обезбеђивање квалитета стручног образовања и стално праћење и евалуацију резултата  студената и наставника, односно студијског програма у целини, иновирање опреме и наставног материјала.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Своје дугогодишње искуство у развоју кадра из области електротехнике и рачунарства уз прилагођавање савременим захтевима и стандардима високог образовања усмерно је и уграђено у опште и посебне циљеве студијског програма мастер струковних студија Информационе технологије и системи. Општи циљеви мастер струковних студија Информационе технологије и системи су усклађени са циљевима високог образовања утврђених законом као и актима Високе техничке школе струковних студија Ниш. Општи циљеви су усаглашени са одгoвaрајућом квалификацијом и исказани су кроз знања, вештине, способности и ставове које ће будући струковни мастер инжењери стећи.

Општи циљеви мастер струковних студија Информационе технологије и системи су:

 • постизање образовног процеса у складу са највишим стандардима и усклађеност са поставкама Болоњског процеса;
 • образовање орјентисано ка студентима, њиховим стварним могућностима и способностима учења;
 • подстицање индивидуалног учења студената кроз самостални и групни рад;
 • велики избор програмских садржаја кроз избор из групе изборних предмета;
 • развој новог техничког, економског и еколошки опредељеног размишљања студената, сходно актуелном техно-економском моменту.

Посебни циљеви овог студијског програма усмерни су на то да студент стекне нова и допуни постојећа знања стечена на основним струковним или академским студијама и овлада истима из области информационих технологија и примени их у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар области у којима информационе технологије имају адекватну примену. На тај начин студенти ће стећи основ за развој критичког размишљања и примену знања у прaкси, овладаће потребним  вештинама и биће способни да интегришу знања из области информационих технологиија, рачунарстава и пословних решења. Студенти ће бити оспособљени да решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних информација које садрже промишљања стручним етичким одгворностима, повезаним са применом њиховог знања.

Посебни циљеви мастер струковних студија Информационе технологије и системи су да студенти:

 • усвоје напредне појмове из области информационих технологија;
 • буду оспособљени за коришћење савремених софтверских пакета у области пројектовања, графике, мултимедија и других области;
 • буду оспособљени за пројектовање и тестирање софтверских система;
 • буду оспособљени за коришћење и пројектовање интелигентних система;
 • усвоје знања из области уграђених оперативних система и програмирања;
 • усвајање знања о методама заштите података и безбедности апликација;
 • буду оспособљени да самостално креирају пословна софтверска решења;

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Стечена знања, вештине и ставови омогући ће студентима да успешно решавају практичне проблеме из области информационих технологија у привредним друштвима и јавним установама. Постављени циљеви се периодично преиспитују и усклађују са кретањима у друштву и правцима развоја техничко-технолошких наука.

На бази постављених циљева, jaсно су дефинисани и исходи студијског програма на основу којих је урађен и цео курикулум.

Савладавањем програмских садржаја студијског програма Информационе технологије и системи студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • познавање и разумевање структуре, и значаја инфрмационих технологија и система,
 • решавање конкретних проблема коришћењем научних и стручних метода и поступака,
 • повезивање и примена знања из области информационих технологија и система,
 • праћење и примена новина у литератури и струци,
 • спретност у употреби стеченог знања, које омогућавају студентима да стечена знања и вештине успешно примене у решавању реалних проблема сложених привредних и пословних система, код трансфера технологије или иновирања развојних и управљачких процеса у области информационих технологија и сродних дисциплина.

Поред циљева, дефинисани су и очекивани исходи учења, представљени кроз знања, вештине, способности и ставове. Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација.

На бази презентованих нивоа знања и стечених вештина, након завршетка ових студија треба да буду оспособљени да:

 • примене стечено знање и вештине из више различитих области у информационим технологијама и системима (клијентске и серверске технологије, мрежни уређаји, системи за смештање података, програмирање на различитим платформама, базе података, тестирање софтвера);
 • спроведу интеграцију информационих технологија и система у окружење корисника;
 • реализују софтверска и хардверска решења на савременим платформама у области информационих технологија и система (мобилни и ИоТ уређаји);
 • спроведу критичку анализу и оцењивања перформанси рада и оптимизацију информационих система на основу постављених захтева корисника (валидација и тестирање софтвера);
 • практично примeне савремене развојне алате и технологије у циљу повећања безбедности информационих система (пен тест и тестови безбедности);
 • препознају потребу за сталним професионалним усавршавањем;
 • тимски раде у познатом и непознатом окружењу;
 • организују и контролишу сопствени рад и рад других и обучавају друге за рад планирају и реализују примењена истраживања.

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА – Информационе технологије и системи

 

УСЛОВИ УПИСА

На мастер струковне студије Информационе технологије и системи може се уписати лице које има:

 • први степен високог образовања стечено на основним струковним или основним академским студијама из одговарајуће стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука и образовно-научног поља природно-математичких наука, тј. лице које је остварило 180 ЕСПБ бодова;
 • други степен струковних студија (специјалистичке струковне студије) из одговарајуће стручне области у оквиру образовно-научних поља техничко-технолошких и природно-математичких наука;
 • завршене студије по прописима који су важили пре доношење Закона о високом образовању, под условом да је стечена диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са Законом.

За упис на мастер струковне студије у оквиру образовно-научних поља техничко-технолошких наука и природно-математичких наука одговарајуће стручне области за студијски програм Информационе технологије и системи су:

 • електротехничко и рачунарско инжењерство,
 • рачунарске науке,
 • машинско инжењерство,
 • рударско инжењерство,
 • технолошко инжењерство и
 • металуршко инжењерство.

Упис будућих студената врши се под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању и Статутом Школе. Упис на мастер струковне студије врши се на основу конкурса који расписује директор Школе. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања, као и интернет страници Школе. Садржај конкурса дефинисан је Правилником Школе. Предвиђени број студената који се уписује на студијски програм је 32, што је у складу са кадровским, просторним и техничким могућностима Школе.

Избор кандидата

а) Избор кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија обавља се  на основу ранг листе. Ранг листа се сачињава према оствареној просечној оцени у току основних студија тако што се просечна оцена помножи бројем шест, па кандидат по овом основу може стећи најмање 36, а највише 60 бодова. Према резултату оствареном на пријемном испиту кандидат може стећи највише 40 бодова.

б) У случају да два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већом просечном оценом из групе стручно-апликативних предмета и бодове за објављене радове, учешћа на пројектима, патенте и изуме.

в) Висока техничка школа струковних студија утврђује јединствену ранг листу свих пријављених кандидата на мастер струковним студијама. Место на јединственој ранг листи одређује да ли кандидат може бити усписан на мастер струковне студије на основу објављеног Конкурса.

г) Учесник Конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин прописан конкурсом и у складу са наведеним критеријумима може поднети приговор директору Школе у року од 24 часа од објављивања јединствене ранг листе. Директор Школе одлучује о приговору у року од 24 часа. Кандидат незадовољан одлуком директора може поднети жалбу Савету у року од 24 часа од добијања одлуке. Савет одлучује по жалби у року од два дана. По истеку рока за приговоре односно жалбе, Школа објављује коначну ранг листу свих кандидата.

д) Ако се кандидат који је на то стекао право не упише у року предвиђеним конкурсом, уместо њега се уписује наредни кандидат са ранг листе који испуњава све услове.

 

Спровођењем расписаног конкурса и утврђивањем редоследа кандидата на мастер струковним студијама бави се Комисија за упис на мастер струковне студије коју именује директор Школе на предлог Наставно-стручног већа.