ШТА ИЗУЧАВА?

Студенти се упознају са уводним принципима заштите животне средине, одрживог развоја, алтернативним изворима енергије, методама мерења и контроле загађења, управљањем животним ресурсима, енергетском ефикасншћу, еко стандардима и техничким прописима, управљањем отпадом, комуналном изградњом, просторним планирањем, пројектовањем инфраструктуре.
Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење технологијама у заштити животне средине и просторног планирања, одрживог развоја, примењивања закона и прописа, а све у складу са светским, привредним и друштвеним развојем, као и са принципима заштите животне средине.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

 • способност прикупљања, систематизовања и процењивања битних информација и података из различитих области заштите животне средине,
 • анализе проблема у животној средини,
 •  способности тумачења, сагледавања и процене проблема  заштите животне средине, као и овладавања методима, поступцима и процесима идентификације ризика,
 • способност да организују тимски рад на решавању проблема у животној средини,
 • примена знања у пракси,
 • развој способности и вештина комуникације са непосредним и ширим окружењем,
 • развој професионалне етике
 • тумачење широког спектра загађења и деградације екосистема, као и узрочника загађења,
 • способност мерење и контрола стања животне средине,
 • развијање и анализа мера, метода и техника за заштиту и унапређење квалитета животне средине кроз изучавање индустријских и енергетских процеса и технологија
 • способност примене метода и поступака за оцену енергетске ефикасности
 • предлагање најбољег начина за рециклажу отпадног материјала,
 • процена могућности коришћења алтернативних извора енергије  и анализа њиховог утицаја на животну средину итд.

ЗВАЊЕ

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер заштите животне средине.