Циљеви студијског програма

Едукација и оспособљавање за нови профил стручњака – инжењера чија је специјализација проучавање околине и интеракција са осталим системима, унапређивање постојећих и развој нових зелених технологија, процедура и метода, с циљем минимизирања нивоа загађења околине, као и њеног очувања и обнављања.

 

Шта изучава?

На смеру Инжењерство заштите животне средине, студенти се упознају са основним принципима заштите животне средине, концептом одрживог развоја, алтернативним изворима енергије, методама мерења и контроле загађења, управљањем животним ресурсима, енергетском ефикасношћу, еколошким стандардима и техничким прописима, управљањем отпадом, комуналном инфраструктуром, просторним планирањем и пројектовањем инфраструктуре. Овај студијски програм образује студенте за успешно ангажовање у технологијама заштите животне средине и просторног планирања, промовише одрживи развој, примењује законе и прописе у складу са глобалним, економским и друштвеним развојем, као и принципима заштите животне средине.

 

Исход процеса учења

Исход овог студијског програма је стручњак који ће, осим схватања потенцијала и перспективе животне средине и разумевања конкретних практичних проблема загађења и заштите животне средине, бити способан да те проблеме и реши на адекватан, инжењерски начин, односно спроведе одговарајуће стратегије и технике за редуковање утицаја различитих система на екосистем. Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер заштите животне средине.