СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ИЗГРАДЊОМ


ИНФОРМАТОР ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ИЗГРАДЊОМ


СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Сврха студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом мастер струковних студија је образовање високо стручног кадра из области грађевинарства као велике привредне гране са важном улогом у укупном развоју друштва. Формирање стручног кадра који ће, кроз похађање часова активне наставе и стручо оспособљавање током обављања стручне праксе уз надзор еминентних стручњака уобласти грађевинараства, бити оспособљен за рад у грађевинскох пракси је од значаја за привредни развој у Србији.
Студијски програм Грађевинске конструкције и управљање изградњом мастер струковних студија пружа студенту могућност да усвоји компетенције широког распона из домена израде пројеката и извођења свих врста грађевинских објеката (нискоградње, високоградње и хидроградње) стандардних величина или мањих капацитета.
Савладавањем свих елемената студијског програма студент постаје струковни мастер инжењер грађевинарства са адекватним компетенцијама за рад у привредним друштвима и јавним институцијама на пословима који спадају у област грађевинарства. Нека од занимања које студенти могу обављати по завршетку студијског програма су: одговорни руководилац радова у оквиру високоградње, нискоградње и хидроградње, грађевински инжењер у ЈП везаним за грађевинску делатност, управним и инспекцијским органима у општини, сарадник у изради техничке документације, пројектант грађевинских конструкција и др.
Након завршених двогодишњих студија (четири семестра), освојених 120 ЕСПБ бодова и одбрањеног мастер рада, стиче се стручни назив: СТРУКОВНИ МАСТЕР ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНАРСТВА