Научна област: САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО

ПРОГРАМ ЈЕ АКРЕДИТОВАН 26. НОВЕМБРА 2020. године!


ИНФОРМАТОР ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ


Саобраћај и транспорт представљају огледало економске развијености и квалитета живота сваког друштва, па тако и наше земље. Базирајући се на образовању које нуди знања и вештине применљива у пракси, студијски програм Друмски саобраћај и транспорт, доприноси развоју потребних квалификација струковних мастер инжењера саобраћаја, за којим привреда Републике Србије и тржиште рада, данас испољавају велике потребе.

Сврха студијског програма је образовање студената за професију струковног мастер инжењера саобраћаја и транспорта у складу са савременим потребама друштва и тржишта рада, односно образовање студената да примењују различите методе и користе савремене алате, како би постали квалитетни стручњаци, који се баве пословима у области управљања и контроле безбедности саобраћаја, планирањем, пројектовањем, регулисањем и управљањем саобраћајем и организацијом транспорта робе и путника.

Студенти своје вештине и знања стичу преко реализације студијског програма кроз двогодишње студије са два семестара, уз најсавременији наставни процес применом интерактивне теоријске и практичне наставе, уз читав низ пратећих лабораторијских и практичних вежби, стручне праксе, примењени истраживачки рад, посете привреди и стручним установама и на крају кроз израду Завршног мастер рада.

Исход процеса учења је стручњак који поседује потребна теоријска и практична знања из основних и посебних, савремених дисциплина из друмског саобраћаја и транспорта, укључујући способност вредновања и критичког разумевања наведене проблематике.

Савладавањем студијског програма мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт, студент унапређује постојеће компетенције стечене на основним струковним студијама и стиче нове компетенције за квалитетно обављање стручних делатности у области саобраћајног инжењерства. Имајући и виду описе нивоа националног оквира квалификација, опште компетенције свршеног студента мастер струковних студија Друмски саобраћај и транспорт, биле би:

  • способност прикупљања, анализе, синтезе и систематизације података из области саобраћајног инжењерства у циљу предлагања оптималног решења,
  • овладавања методама, поступцима и процесима истраживања у области саобраћајног инжењерства
  • способности ширег тумачења и сагледавања проблема који прате друмски саобраћај и транспорт, као и изналажење и реализовање одговарајућих решења,
  • интеграција знања из ужих области, разумевање и решавање сложених практичних проблема у привреди и друштву из области саобраћајног инжењерства,
  • способности доношења одлука приликом планирања и спровођења управљачких мера у циљу побољшања тренутног стања у друмском саобраћају и транспорту и
  • способност да организују тимски рад на решавању свих проблема који неминовно прате друмски саобраћај и транспорт.

 

КУРИКУЛУМ – Друмски саобраћај и транспорт