Научна област: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Студијски програм мастер струковних студија ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛГИЈЕ (МСС ПИТ) успешно је акредитован на 61. редовној седници Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) 29. октобра 2020. године

Кроз студије на овом студијском програму, студенти стичу нова знања, додатно развијају вештине и изграђују ставове у односу на претходно стеченe компетенције на основним струковним студијама студијског програмa Индустријско инжењерство.

Та нова знања и вештине су им неопходне за разумевање и решавање конкретних сложених практичних проблема у савременом машинству и индустријском инжењерству и у складу су са потребама индустрије, нарочито у области производно-информационих технологија. Курикулум студијског програма прати трендове Индустрије 4.0, чиме се обезбеђује трансфер напредних технологија у развој машина и производних процеса будућности, а што одговара потребама привреде региона Ниша у области производног машинства  и индустријског инжењерства.

Стицањем знања, развијањем вештина и изграђивањем ставова и способности из области машинског инжењерства, студијски програм мастер струковних студија Производно – информационе технологије, доприноси развоју потребних квалификација струковних мастер инжењера индустријског инжењерства, чиме студeнт стичe oдгoвaрajућe стручнe, друштвeно оправдане кoмпeтeнциje кoje су у потпуности корисне и примeнљивe у њeгoвoм рaднoм прoцeсу.

Осим што нуди сродан или сличан садржај програма, као и струковне школе са европског и светског образовног подручја, овај  студијски програм  оспособљава студенте да:

  • Врше aнaлизу понашања материјала у производним обрадним процесима;
  • Креирају CAD модел производа и исти посредством рачунарски подржаних производних алата и средстава израде према дефинисаном технолошком поступку;
  • Применом савремених поступака обраде и технологија, у динамичном пословном окружењу, успешно воде сложене производне пројекте;
  • Посредством инфрмационог система размењују информације, прате технолошки поступак производње и раде са пројектном документацијом;
  • Управљају одржавањем машиснких система а посебно хидрауличких и пнеуматских система према стандарду ISO/TS (IATF) 16949;
  • Применом алата за статичку контролу процеса врше проверу и контролу квалитета;
  • Разумеју место, улогу и одговорност струковног мастер инжењера машинства у производњи; …

Студијски програм Производно-информационе технологије тежи да обезбеди друштвено признате компетенције које студентима дају чврсту основу у принципима машинског и индустријског инжењерства, развијају моћ закључивања, комуникације и способност да решавају проблеме у производном пословном окружењу. Такође, стечене вештине, током студија, припремају струковне мастер инжењере индустријског инжењерства да даље развијају себе и напредују у професионалним каријерама како би одговорили растућим потребама индустрије и друштва.

Исход процеса учења је стручњак који поседује потребна теоријска и практична знања из основних и посебних, савремених дисциплина из области машинског и индустријског инжењерства и производно-информационих технологија укључујући способност вредновања, критичког разумевања и примену у области производне индустрије. Стечене вештине обезбеђују успешну комуникацију и сарадњу у вођењу сложених пројеката где је неопходно, на иновативан начин, решавати проблеме.

КУРИКУЛУМ – Производно-информационе технологије