Основни подаци

 

Назив: Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш
Адреса школе: Александра Медведева бр. 20, 18000 Ниш, Република Србија
Телефони: 018 588 211, 588 039, 588 040


Руководилац одсека: др Петар Ђекић, професор струковних студија
Помоћник руководиоца за наставу и акредитацију: др Милица Цветковић, професор струковних студија
Помоћник руководиоца за сарадњу са привредом, студија по дуалном моделу и промоцију Одсека Ниш: Милош Ристић, професор струковних студија
Катедра за индустријско  и машинско инжењерство: др Биљана Милутиновић, професор струковних студија
     ♦ Помоћник шефа катедре: сци Дамјан Станојевић, предавач
     ♦ Секретар катедре: Гордана Јовић, асистент
     ♦ Руководилац Лабораторије за напредне технологије: др Милан Павловић, виши предавач
     ♦ Руководилац Лабораторије за машине и материјале: др Петар Ћекић, професор струковних студија
Катедра са цивилно инжењерство: др Дејан Богићевић, професор струковних студија
     ♦ Помоћник шефа катедре: Јован Мишић, асистент
     ♦ Помоћник шефа катедре: Немања Петровић, асистент
     ♦ Секретар катедре: Милан Протић, асистент
     ♦ Руководилац Лабораторије за саобраћајно инжењерство: Стефан Михајловић, сарадник у настави
     ♦ Руководилац Лабораторије зазаштиту животне средине: Сандра Станковић, асистент
Катедра за информационо-комуникационе технологије: др Душан Стефановић, професор струковних студија
     ♦ Секретар катедре: др Наташа Богдановић, професор струковних студија
     ♦ Руководилац Лабораторије за рачунарске мреже: др Душан Стефановић, професор струковних студија
     ♦ Руководилац Лабораторије за ИоТ (Internet of Things): Милан Савић, асистент
     ♦ Руководилац Лабораторије за електротехнику и мерења: мр Данијела Алексић, предавач
     ♦ Руководилац Лабораторије за мултимедијалне технологије: др Наташа Богдановић, професор струковних студија
     ♦ Руководилац Самсунг АПС Лабораторије: др Славимир Стошовић, професор струковних студија
Секретар одсека: Јелена Петковић, дипломирани правник
Лице за безбедност и здравље на раду: Предраг Мицић, дипл. инж. техн.

Жиро рачун: 840-2111666-06
WEB: http://www.odseknis.akademija.edu.rs
E-mail: odseknis@akademijanis.edu.rs
ПИБ: 111700788 
Матични број: 17922530 
ЈБКС: 74823
Шифре делатности: 8542 Високо образовање

Остваривање високог образовања кроз основне струковне студије првог степена и мастер струковне студије другог степена у оквиру акредитованих студијских програма у циљу преношења научних и стручних знања и вештина и обезбеђивања стручног подмлатка.

Школа обавља и друге послове којима се комерцијализују резултати научног, истраживачког и стручног рада:

8559 Остало образовањe
5811 Издавање књига
5814 Издавање часописа и периодичних издања
5819 Остала издавачка делатност
1814 Књиговезачке и сродне услуге
1820 Умножавање снимљених записа
4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
5829 Издавање осталих софтвера
6201 Рачунарско програмирање
6202 Консултативне делатности у области информационих технологија
6209 Остале услуге информационе технологије
6311 Обрада података, хостинг и сл.
7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
7312 Медијско представљање
7320 Испитивање тржишта и испитивање јавног мњења
8510 Предшколско образовање
8541 Образовање после средњег које није високо
8560 Помоћне образовне делатности
9101 Делатности библиотеке и архива
7490 Остале стручне, научне и техничке активности
7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
7211 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
7120 Техничко истраживање и анализе
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
7119 Истраживање и развој у осталим природним наукама