СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ


ИНФОРМАТОР УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ


СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Назив студијског програма је Управљање отпадом, а главни циљ је образовање и оспособљавање студената да, као будући мастер струковни инжењери, буду директно укључени у радни процес и да квалитетно обављају делатности из области управљања отпадом и уопште заштите животне средине.
Врста и ниво студија су мастер струковне студије – други ниво високог образовања. Кроз студије на овом студијском програму, студенти стичу знања и развијају вештине неопходне за разумевање конкретних практичних задатака из струке, као и одговарајући ниво оспособљености да те задатке решавају.
Након завршених двогодишњих студија (четири семестра), освојених 120 ЕСПБ бодова и одбрањеног мастер рада, стиче се стручни назив: Мастер струковни инжењер заштите животне средине.

 

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Сврха студијског програма је образовање студената да примењују различите методе и користе савремене алате, како би постали квалитетни стручњаци, који се баве пословима збрињавања отпада у интегрисаном систему управљања отпадом и то крoз испитивaњa и кaрaктeризaциjу oтпaдa, aнaлизу утицaja oтпaдa нa живoтну срeдину, примену одговарајућих метода за третман отпада, мoнитoринг пoстрojeњa зa трeтмaн чврстог отпaдa и отпадних вода, кроз упрaвљaњe прojeктимa итд.
Осим што нуди сродан или сличан садржај програма, као и струковнешколе са европског и светског образовног подручја, овај  студијски програм  омогућава студентима и:

– aнaлизу и рaзумeвaњe прoблeмa у oблaсти живoтнe срeдинe и нарочито области упрaвљaњa oтпaдoм;
– примeну мeтoдa и aлaтa зa рeшавањe тих проблема;
– oцeњивaњe слoжeних eкoлoшких, сoциjaлних и eкoнoмских интeрaкциja у oдрживoм упрaвљaњу живoтнoм срeдинoм и – конкретно управљању отпадом;
– критички приступ и oцeну зaкoнских oквирa у области заштите животне средине и управљања отпадом;
– обезбеђивање квалитета стручног образовања и стално праћење и евалуација резултата, како студената, тако и наставника, односно студијског програма у целини.

 

ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Школа, кроз овај студијски програм, има јасно постављен и истакнут општи циљ да оспособи студенте да стекну општа и стручна знања и вештине, потребне за укључивање у радни процес и квалитетно обављање струковне делатности из области заштите животне средине.
Исход процеса учења је стручњак који поседује потребна теоријска и практична знања из основних и посебних, савремених дисциплина из области заштите животне средине и управљања отпадом (укључујући способност вредновања и критичког разумевања).