ШТА ИЗУЧАВА?

Студенти се упознају са примењеном информатиком, рачунарском техником, базама података, комуникационим уређајима, мрежама, пројектују помоћу рачунара, одржавају и сервисирају рачунарску, информациону, комуникациону и мрежну опрему, постају специјалисти за мерење и тестирање исте, основних концепата дигиталне радио и телевизијске технике, бежичних и мобилних комуникација, аналогних и дигиталних централа, интегралног техничког обезбеђења простора и објеката, мултимедија, програмских језика.
Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење комуникационим технологијама у производњи, одржавању, технологији и експлоатацији средстава рада.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

  • прикупљање, анализирање, систематизовање и обраду података ради решавања проблема у познатом окружењу.
  • примену стечених знања из у процесима пројектовања, управљања и одржавања система комуникационих система,
  • коришћење литературе, инжењерских алата за пројектовање, моделирање и симулацију,
  • примену стечених знања, метода и поступака у процесу истраживања кроз самостални односно тимски рад.
  • праћење развоја у области комуникационих технологија и континуираног усавршавања,
  • обављање послова планирања, припреме, организације, развоја и управљања производњом применом комуникационих технологија,
  • примену инжењерских, организационих и административних мера за безбедан рад са комуникационом опремом, разлитчите све производне секторе,
  • све аспекте тимског рада, уз примену начела професионалне одговорности и етике.

ЗВАЊЕ

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер електротехнике и рачунарства.