ШТА ИЗУЧАВА?

Студенти се упознају са примењеним грађевинарством у оквиру свих радова на реализацији пројекта изградње објеката високоградње, нискоградње и хидроградње (механика тла и фундирање, грађевинска механизација и технологија грађења, грађевинске, бетонске, металне и дрвене конструкције, завршне радове и инсталације, саобраћајнице, хидротехника, организација рада у грађевинарству са менаџментом, урбанистичко планирање).
Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење пословима грађевинског инжењера у производњи, одржавању, технологији и експлоатацији средстава рада у грађевинарству.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

  • прикупљање, систематизовање и обраду података у циљу пројектовања делова објеката у грађевинарству;
  • примену стечених знања у процесу пројектовања, изградњи и одржавању грађевинских објеката;
  • коришћење литературе и инжењерских алата за пројектовање, обрачун радова, димензионисање, извод арматуре и 3Д моделирање;
  • користи савремене технологије и софтвере за визуелну комуникацију и презентацију пројеката;
  • примену стечених знања у реализацији пројеката грађевинских објеката кроз самостални односно тимски рад;
  • праћење развоја изабране области грађевинског инжењерства и континуираног усавршавања;
  • укључивање у послове планирања, припреме и организације градилишта за грађевинске објекте;
  • примену инжењерских, организационих и административних мера за безбедан рад на градилишту;
  • коришћење одговарајућих софтвера за пројектовање и послове организације објеката високоградње, нискоградње и хидроградње (Survey, Excel, NormaG, Dlubal RSTAB, Tower, AutoCad, 3D Max, ArchiCad, ArmCad и др.);
  • развој комуникационих способности и њихова примена у јавним односима у друштву, уз коришћење професионалне одговорности и етике.

ЗВАЊЕ

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер грађевинског инжењерства.