др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Среда 10:15 - 11:15, Среда 17:00 - 18:00

Катедра за индустријско и машинско инжењерство

Академска каријера

Избор у звање Професора струковних студија 2017. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције.

Докторирао 2017. на Машинском факултету Универзитета у Нишу, област Производне и информационе технологије; Примењена механика и машинске конструкције.

Магистрираo 2012. на Машинском факултету Универзитета у Нишу, област Производни системи и технологије.

Дипломирао 2005. на Машинском факултету Универзитета у Нишу, област Производно машинство.

 

Ужа стручна областобласт

Производне и информационе технологије

Примењена механика и машинске конструкције

 

Студијски програми

Индустријско инжењерство (основне струковне студије) ИНИ

Друмски саобраћај (основне струковне студије) – ДРС

Инжењерство заштите животне средине (основне струковне студије) – ИЗЖС

Производно-информационе технологије (мастер струковне студије) – ПИТ

Управљање отпадом (мастер струковне студије) – УПО

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Техничко цртање (основне студије)

Отпорност материјала (основне студије)

Машински елементи (основне студије)

Технике спајања делова (основне студије)

CAM системи (основне студије)

Анализа животног циклуса (основне студије)

Пројектовање технолошких процеса (мастер студије)

Рачунаром подржана производња (мастер студије)

Савремене технике спајања делова (мастер студије)

 

Уџбеници

Ристић С., Цветановић Б., Ристић М., Практикум за израду пројектних задатака из машинских елемената 1, Виша техничка школа у Нишу, Ниш 2005.

Ристић С., Дакић Н., Цветановић Б., Ристић М., Практикум из техничког цртања са нацртном геометријом, треће допуњено издање, Висока техничка школа у Нишу, Ниш 2007.

Ристић С., Милтеновић А., Ристић М., Практикум за израду пројектних задатака из машинских елемената, Висока техничка школа струковних студија у Нишу, Ниш 2010.

Ристић М., Цветановић Б., Дакић Н., Јовановић Д., Ристић С., Технике спајања делова: Процеси спајања, Уџбеник, Висока техничка школа струковних студија Ниш, Ниш 2018. ISBN 978-86-85391-31-6

Б. Милутиновић, С. Стошовић, М. Ристић, П. Ђекић, М. Павловић, Б. Цветановић, М. Николић, Моје компетенције, ISBN 978-86-81912-07-2, Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш, 2021.

М. Ристић, М. Павловић, Основе анализе животног циклуса производа, Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш, 2022.

 

Пројекти

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

TEMPUS 158781 – TEMPUS-RS-TEMPUS-JPHES Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning (2010.–2013.) – сарадник

TEMPUS 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of Product Development Studies in Serbia And Bosnia and Herzegovina (2012. – 2015.) – координатор испред образовне установе

ERASMUS+ 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector. (2015 – ) – сарадник

ERASMUS+ 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (2018. – 2021.) – сарадник

ERASMUS+ 2021-1-RS01-KA131-HED-000012091 Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds, 01.09.2021. – 31.10.2023. – учесник мобилности

 

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА ФИНАНСИРАНИМ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА

У оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ пројекат: „Развој производно-информационих компетенција студената  унапређењем наставних садржаја и опремањем Лабораторије напредних технологија (ВТШ – ПИK)“ (2019. – 2020.) – координатор пројекта

У оквиру програмске активности „Развој високог образовања“: „Дигитализација лабораторија у функцији унапређења производно-информационих и предузетничких компетенција студената (ДИГЛАБ)“ (2021. – 2022.) – сарадник

 

УЧЕШЋЕ НА ОСТАЛИМ ПРОЈЕКТИМА

Пројекат програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину, Мера унапређење сарадње привреде и научно – образовних институција „Креирање одрживих иновација за унапређење конкурентности предузећа“ – координатор пројекта

Пројекат Нафтне индустрије Србије Заједници заједно „Хардверско – софтверско решење за прикупљање лименки и пластичних флаша“ – сарадник

Пројекат програма локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину, Мера подршке за ммспп, за пројекте сарадње са научно образовним институцијама, иновационим организацијама и удружењима; пројекат: „Симултано пројектовање иновираног производа за унапређење конкурентности предузећа“ – сарадник

Пројекат компаније ДИС „Знање зна будућност 2020“ „Унапређење компетенција студента кроз развој Лабораторије за машине и материјале“ – сарадник

Пројекат компаније ДИС „Знање зна будућност 2021“ „Унапређење Лабораторије напредних технологија у циљу побољшања услова образовања студената“ – сарадник

 

Репрезентативне референце

Cvetanović B., Cvetković D., Ristić M., Milosević A.; Application of 3×3 Matrix Method in the Estimating of Risk of Vibrations Generated during the Use of Agriculture Tractors; Journal of environmental protection and ecology. 2014, Vol.15. No.2, pp 750-757. (М23)

Ristić, M., Manić, M., Mišić, D., Kosanović, M., Mitković, M., Implant Material Selection Using Expert System. Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering Vol 15, No 1 (2017) pp. 133-144 (М24)

Ristić M., Manić M., Cvetanović B., Manufacturability Analysis of Die-Cast Parts, Proceedings of 34th International Conference on Production Engineering, 28.-30. September 2011, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, pp. 223 – 226. (М33)

Ristić, M., Manić, M., Cvetanović, B., Framework for early manufacturability and technological process analysis for implants manufacturing. In: Zdravković, M., Trajanović, M., Konjović, Z. (Eds.) ICIST 2015 Proceedings Vol.2, pp.460-463, 2015. (М33)

Ristić, M., Manić, M., Mišić, D., Kosanović, M. „Expert System for Implant Material Selection“. In: Konjović, Z., Zdravković, M., Trajanović, M., (Eds.) ICIST 2016 Proceedings Vol.1, pp.86-90, 2016. (М33)

Đekić, B.Milutinović, M.Ristić, M.Pavlović, M.Nikolić, Improvement of Break Triangle through Application of Reverse Engineering and Rapid Prototyping, 15th International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (DEMI 2021), Banja Luka, 2021, pp. 81-88. (М33)

Pavlović M., Ristić M., Đekić P., Milutinović B., Advanced Image Processing Based System for Obstacle Detection on Rail Tracks, International Conference on Sustainable Transport – Session: ITST. ITS and Telecommunications, University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies; 29 Sep–1 Oct 2022, Opatija, Croatia (М33)

Ристић М., Технолошка ограничења брзих производних технологија, ИМК-14 – Истраживање и развој, ИМК „14. октобар“ Крушевац, 2011., vol. 17, no. 1, pp. 25-31. (М51)

Митић Д., Ристић М., Санација заваривањем прслина сферног резервоара за етилен, Заваривање и Заварене конструкције, ДУЗС – Друштво за унапређивање заваривања у Србији, Београд, 1/2018, стр. 37-42 (М52)

Цветановић Б., Ристић М., Претоварна механизација као узрок незгода при манипулацији теретом, 4. Симпозијум са међународним учешћем Транспорт и логистика, ТИЛ 2011, 27.05.2011. Универзитет у Нишу, Машински факултет, Ниш. (М63)

Ристић М., Цветановић Б., Дакић Н., Заштита заваривача при гасном заваривању, Зборник радова XL научно стручни скуп Одржавање машина и опреме, Београд – Будва, 23-26.06.2015., Институт за истраживање и пројектовање у привреди, Београд, Србија, 2015. pp. 266 – 277. (М63)

Ристић М., Цветановић Б., Павловић М., Пројектовање производа са аспекта технологичности: пример кућишта преносника снаге, Четврти научно-стручни скуп Политехника 2017: Секција Дизајн и Технологије, стр. 663-671, 08. децембар 2017. (М63)

Ристић М., Цветановић Б., Павловић М., Значај екодизајна у развоју еколошки прихватљивог производа, IV међународни симпозијум о корозији и заштити материјала, животној средини и заштити од пожара, Бар, 18-21. септембар, 2018. стр. 221-231. (М63)

Ристић Милош, Значај израде и уградње персонализованих ортопедских имплатата на пацијенте, 55. Акредитовани Kонгрес Антрополошког Друштва Србије, Златибор 23-26. мај 2018. ISBN 978-86-911461-4-6, COBISS.SR-ID 263949324 (М63)

Ristic M., Milutinovic B., Mihajlovic S., Techno-Economic Analysis Of The Innovated Technology For The Production Wagon Brake Triangle, International Journal: The Power of Knowledge Vol. 54 No. 3 (2022), pp. 513-525, 2022.

 

Активности

Истраживачки интерес: Технолошки системи, Производно – информациони системи, CAD, CAM, CNC системи, Технологичност производа, Заваривање.

Укупан број цитатата: 18

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 2