Самовредновање ИНИ 2023

САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ (АТВСС – ОДСЕК НИШ)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО – 2023

Висока техничка школа струковних студија у Нишу (АТВСС – Одсек Ниш)  редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

 Стандард 4: Квалитет студијског пограма

Стандард 5: Квалитет наставног процеса

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника

 Стандард 8: Квалитет студената

 Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

 Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

 Стандард 11: Квалитет простора и опреме

 Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета

 Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета