ПРОЈЕКТИ


ДОМАЋИ ПРОЈЕКТИ

 

Домаћи развојни пројекти које је финансирало Министартво просвете

Назив пројекта Трајање пројекта Статус
пројекта
Дигитализација лабораторија у функцији унапређења производно-информационих и предузетничких компетенција студената (ДИГИЛАБ) рализилован у школској 2021/2022. години 2021./2022. Реализован
Примена концепта зелених пракси у развоју програмских садржаја односно „GREENP“ који је финансирало Министарство просвете науке и технолошког развоја РС у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ 2021./2022. Реализиван
„Развој производно-информационих компетенција студената  унапређењем наставних садржаја и опремањем Лабораторије напредних технологија (VTŠ – PIK)“ 2019. Реализиван
Опремање лабораторије за програмирање паметних уређаја – Internet of Things (ВТШ – Лаб ИоТ) 2017. Реализиван
Иновирање садржаја групе предмета из енергетске области на студијском програму Заштита животне средине ВТШ НИШ- Еколошка Енергија – EN-ECO 2017. Реализиван

 

Домаћи развојни пројекти

Назив пројекта Трајање пројекта Статус
пројекта
Унапређење Лабораторије напредних технологија у циљу побољшања услова образовања студената“ који је финансирала компанија ДИС у оквиру програма „Знање зна будућност 2021“. 2021. Реализован

 

Домаћи стручни пројекти

Назив пројекта Трајање пројекта Статус
пројекта
Мапирање високе резолуције најугроженијих локација у оквиру Београдског топлотног острва 2023. – У току
Едукација становништва о комуналном отпаду 2023. – У току
Пројекат техничког регулисања саобраћаја за територију општине Сокобања 2022. – 2023. Реализован
Израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода на Ртњу 2021. Реализован
Израда електронских пасоша за објекте у јавној својини 2021. Реализован
Израда локалног плана управљања отпадом за период од 2022-2032 године за општину Бољевац 2022. Реализован
Вештачење за потребе Основног суда у Крушевцу у предмету број 4К бр. 469/20 2020. Реализован
Вештачење за потреба Основног суда у Крагујевцу у предмету број 12К-728/17 2017. Реализован
Термовизијско снимање терена који је закључен са JKП „Медијана“ 2022. Реализован
Термално испитивање топловодних инсталација за потребе Општине Сента у дужини 16.6 км 2022. Реализован
Термално испитивање топловодних инсталација за потребе предузећа Елгас Сента у дужини 7.7 км 2022. Реализован
Откривање цурења на дистрибутивној мрежи путем дрона 2021. Реализован
Пројекат „Екологија будућности“ 2021. – 2023. Реализован
„Унапређење компетенција студента кроз развој Лабораторије за машине и материјале“ пројекат компаније ДИС „Знање зна будућност 2020“ 2020. Реализован
„Симултано пројектовање иновираног производа за унапређење конкурентности предузећа“ пројекат програма локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину. 2019. Реализован
„Креирање одрживих иновација за унапређење конкурентности предузећа“ пројекат програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину 2018. Реализован
Пројекат „Научи ме“, Општина Медијана 2017. Реализован
„Хардверско – софтверско решење за прикупљање лименки и пластичних флаша“ пројекат Нафтне индустрије Србије Заједници заједно 2016 2016. Реализован
„Анализа функционисања система паркирања у Нишу“ , децембар 2010. године – март 2011. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш 2010. – 2011. Реализован
Главни пројекат саобраћајне сигнализације и техничко регулисање саобраћаја у центру Сурдулице јул, 2011. године, наручилац Општина Сурдулица 2011. Реализован
Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Косовке девојке у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 2012. Реализован
Главни пројекат семафоризације раскрснице Сомборска – Студеничка у Нишу, јун 2012. године, наручилац Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша 2012. Реализован
Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони школа у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја у Прокупљу, фебруар 2013. године, наручилац Општина Прокупље 2013. Реализован
Техничка контрола пројектно – техничке документације „Главни пројекат семафоризације раскрснице улица Сурдуличких мученика – Српских владара у Сурдулици“, јануар 2014. године, наручилац Општина Сурдулица 2014. Реализован
Израда елабората „Скуп мера за решавање проблема паркирања у Нишкој Бањи“, јун 2014. године, наручилац ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш 2014. Реализован
Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони вртића у улици Вељка Миланковића Бука у Прокупљу, септембар 2014. године, наручилац Општина Прокупље 2014. Реализован
Упоредна анализа система рехабилитације возача у Европи и свету са препорукама унапређења постојећег система рехабилитације возача у Републици Србији Реализован
Утврђивање образовне потребе лиценцираних инструктора вожње-истраживање тренутног нивоа знања и вештина у односу на неопходне компетенције Реализован
Анализе оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша Реализован
Елаборат саобраћајно техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи далековода 35 kV od TC 110/35/10 kV “Власотинце” до будуће TC 35/10 kV “Горњи орах” у Тегошници и од исте до TC 35/10 kV “Састав река” у саставу река на државном путу 1 B реда бр. 39 и државном путу 2A реда бр. 231 Реализован
Елаборат саобраћајно-техничког решење радне сигнализације за време извођења радова на изградњи мешовитог вода (10kV I 0,4kV “Циганско гробље” до STS 10/04kV “Цара Душана” у Лебану Реализован
Концепт одрживости пројектних резултата Еразумус + пројекта TRAFSAF Реализован
Пројекат сарадње са компанијама LMB soft и LMB Europa Реализован

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

Међународни развојни пројекти

Назив пројекта Трајање пројекта Статус
пројекта
New Energy Competence System and Technology for WB Energy Stability System Curriculum Reform, 101129321 — NESTWB — ERASMUS-EDU-2023-CBHE, 01.01.2024 – 31.12.2026. У току
„Laboratory capacity buildng for Industry 4.0“ пројекат Regional Challenge Fund Western Balkan 2022 У току
Еразмус + пројекат: KA 220 HED Стратешка партнерства у области високог образовања под називом „Development of green energy competences for energy stability“ односно „GREENES“. У току
Међународни пројекат Think-Apply-Share 2021-2-IT02-KA210-SCH-000047847 у оквиру малих партнерстава Еразмус  програма У току
Erazmus + projekat New energy competence system and technology for WB energy stability curriculum reform У току
561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector. Реализован
Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF) 2018. – 2021. Реализован
158781 – TEMPUS-RS-TEMPUS-JPHES -Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning.
517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD). Реализован
517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education. 2011. – 2015. Реализован
530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina. 2012. – 2015. Реализован
Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region. 2016. – 2018. Реализован