СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


ИНФОРМАТОР МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Назив студијског програма је МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, а ниво и врста студија су мастер струковне студије. Време извођења студија су две године, односно четири семестра, припада пољу техничко-технолошких наука и даје стручни назив МАСТЕР СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА. Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима Школе – да оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес из области МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ КОМУНИКАЦИОНИХ  ТЕХНОЛОГИЈА.

 

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Сврха студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије је образовање студената за професију Струковног мастер инжењера електротехнике и рачунарства из области мултимедијалних  комуникација у складу са потребама привреде и друштва у целини.
Студијски програм Мултимедијалне комуникационе технологије образује студенте да примењују различите вештине и знања. Студенти своје вештине и знања стичу преко реализације студијског програма кроз двогодишње студије са четири семестара, уз најсавременији наставни процес применом: аудио–визуелне, интерактивне, теоријске и практичне наставе, које се спроводе извођењем лабораторијских и показних вежби, стручне праксе, посете фирмама и установама итд.
Реализација овог студијског програма обезбеђује стицање способности и вештина за успешно бављење мултимедијалним комуникацијама у производњи, одржавању, технологији и експлоатацији средстава рада у складу са светским искуствима.
На студијском програму Мултимедијалне комуникационе технологије студенти се оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију мултимдијалних система, за пројектовање и реализацију комуникације на релацији човек – машина, за обраду разних мултимедијалних садржаја, за заштиту мултимедијалних система као и садржаја, за праћење стандарда у области мултимедијалних комуникација и др.
Осим што нуди исти садржај програма као и остале водеће светске струковне школе,  студијски програм Мултимедијалне комуникационе технологије нуди и:
– задовољавање повећаних захтева привреде у погледу оспособљавања кадрова за стицање нових вештина, знања и способности из ове области,
– савремено повезивање образовања из области мултимедијалних комуникација и тржишта рада и стварање флексибилнијих веза,
– даље усавршавање наставних планова и програма, што подразумева осавремењавање курикулума, увођење нових предмета, другачије дефинисање професионалне праксе, обезбеђивање услова за стицање система сертификата и система диплома и квалификација усклађених са европским стандардима,
– обезбеђивање квалитета стручног образовања и стално праћење и евалуацију резултата  студената и наставника, односно студијског програма у целини, иновирање опреме и наставног материјала.

 

ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Своје дугогодишње искуство у развоју кадра из области електротехнике и рачунарства уз прилагођавање савременим захтевима и стандардима високог образовања усмерно је и уграђено у опште и посебне циљеве студијског програма мастер струковних студија Мултимедијалне комуникационе технологије. Општи циљеви мастер струковних студија Мултимедијалне комуникационе технологије су усклађени са циљевима високог образовања утврђених законом као и актима Високе техничке школе струковних студија Ниш. Општи циљеви су усаглашени са одгворајућом квалификацијом и исказани су кроз знања, вештине, способности и ставове које ће будући мастер стурковнии инжењери стећи.
Посебни циљеви овог студијског програма усмерни су на то студент стекне нова и допуни постојећа знања стечена на основним струковним или академским студијама и овлада истима из области мултимедијалних комуникационих технологија и примени их у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар области у којима мутлимедијлане комуниакционе технологије имају адекватну примену.
Стечена знања, вештине, и ставови омогући ће студентима да успешно решавају практичне проблеме из области мулимедијалних комуникационих технологија у привредним друштвима и јавним установама. Постављени циљеви се периодично преиспитују и усклађују са кретањима у друштву и правцима развоја техничко-технолошких наука.